#PointsContestant
1 200 Alex-sieg
2 135 Juankojiminamoto92
3 75 upperkrust
4 60 ShakaManrikez